ANG NAKARAAN
---- Leonardo "Bobby" Abutin, Jr.

  • Ang Responsibilidad

Habang pinapanood ng mga diyos ang pakikipaglaban ni Kapitan
Kidlat laban sa kasamaan sa mundo at habang isa-isa niyang
nagagapi (tinatalo) ang mga masasama ay isang matingding hiyaw
ang bumigla sa grupo ng diyosas. Si Malikmata, Isa sa mga nagapi
ni Kapitan Kidlat ay anak rin pala ng isang diyosa na malapit kay
Zeus, ang Supremo Ama ng mga diyos, na ama ni Kapitan Kidlat.**
Alam ng diyosa na masama ang kanyang anak at ito ay kanyang
matagal nang itinakwil.  Ngunit di niya mapigilan ang kanyang
naramdaman ng makita niya kung papapaano napatay ni Kapitan
Kidlat ang kanyang anak. Di matanggap ng diyosa ang pagkawala
ng anak kaya isinumpa niya na pahihintuin niya ang paggalaw ng
kanyang mga elemento na puwedeng isanhi ng pagkagunaw ng
sangkalawakan.  Nabigla si Zeus.  Ano ba itong nangyayari?!? Ang
kagustuhan lang naman nang mag-amang Zeus at Kapitan Kidlat
ay ang katahimikan sa mundo ng mga tao. Lahat ng mga diyos ay
sumumpa na magtutulungan basta walang manghihimasok sa pag-
aari at gawain ng bawat isa.  Ang pagpatay ni Kapitan Kidlat sa
anak ng isang diyosa ay itinuturing na panghihimasok. Ang
kapalit--ang buhay ni Kapitan Kidlat !

Mabigat man sa loob ni Zeus ay kailangan niyang gampanan ang
kanyang responsibilidad bilang pinuno.  Ngunit bago niya
tanggalan ng lakas si Kapitan Kidlat ay gumawa siya ng isang
kasunduan sa lahat ng diyos.  Magmula sa oras na iyon ay
pinagbabawalan ang lahat ng diyos at mga anak nila na magpunta
sa mundo ng tao.  Hindi na nila pakikialamanan ang pagiging
mabuti o pagiging masama ng sangkatauhan.  Ang patuloy na
pagkabuhay ng sangkalawakan ang kanilang sisiguruhin sino pa
man ang naninirahan dito.  Alam ng mga diyos na kailangang may
mamatay para magbigay buhay sa iba.

Lahat ng diyos ay humudyat ng pangsang-ayon sa kasunduan.  Si
Zeus ang huling nagbigay ng kanyang hudyat at sa pagkakataon na
iyon ay naramdaman ni Kapitan Kidlat ang panghihina, ang
pagkahilo na ni kailan man ay hindi pa niya nararanasan.  Isang
matulis na bagay ang naramdaman niyang tumusok sa likuran
niya.  Tumagos ang "hook" ni Kalawit sa katawan niya at napunit
ang kalamnaman ni Kapitan Kidlat.  "Amang Zeus, ano itong
nangyayari sa akin? Hindi ako dapat mamatay. "  Tinipun ni
Kapitan Kidlat ang lahat ng lakas niya at binigyan niya ng isang
matinding KIDLAT ang nag-iisang natirang kalaban.  Sa tindin ng
kuryente na tumama kay Kalawit ay nasunog rin si Kapitan Kidlat.
Bago siya nawalan ng buhay ay nabigkas pa niya ang "Paalam
kaibigang Inocencio!".  Isang matinding kidlat ulit ang lumabas
galing sa langit papunta kay Kapitan Kidlat.   Sumabog ang
katawan ni Kapitan Kidlat at isang bagay ang tumilpon dito- - - Ang
katawang tao ni Inocencio Santos.   

**bawat diyos o diyosa ay may kanya-kanyang kapangyarihan at
kakayahan na naiiba at wala (unique) sa ibang mga diyos.  Ang
bawat elemento na angkin ng isang diyos ay di kayang kunin o
isailalim sa kapangyarihan ng iba.  Kung ang isang elemento o
bagay na pag aari ng isang diyos ay nakakasagabal sa layunin ng
ibang diyos, puwedeng hilingin ito sa nag-me-mayaring diyos na
alisin. Ang paglipon (destroy) sa elemento ay siguradong hahantong
sa isang duelo.  Ang paglipon sa isang elemento ay mababayaran sa
pamamagitan ng paglipon sa isang elemeto na pag aari nito. Ang
bawat elemento na pag aari ng iba't ibang diyos ay  kailangan sa
pagkabuhay at kamatayan ng sangkalawakan.  At para hindi
mawala ang balanse ng kapangyarihan, nag kasundo-sundo ang
mga diyos na maghalal ng isang pinuno, si Zeus, na walang ibang
layunin kung hindi ang pagka-kasundo sundo ng mga diyos at
siguruhin ang patuloy na pagkabuhay (existence and survival) ng
sangkalawakan.


  • Isang bagong buhay

Naligtas si Inocencio Santos dahil isa siyang tao.  Nagising si
Inocencio sa isang kagubatan na magulo ang pag-iisip at mahina.  
Isang grupo na ngangaso ang nakakita sa kanya at dinala siya sa
pinakamalapit na bayan. Wala siyang maalala sa nakaraan.  Ang
natatandaan lang niya ay  pangalan niya na Inocencio.  Sa bayan
na iyon ay nakilala siya sa palayaw na "Inoy".  Isang matandang
mag-asawa ang na-awa kay Inoy at sa bahay nila ito pinatuloy.  
Likas na mabait, tinulungan ni Inoy ang mag-asawang matanda na
pag-araro sa bukid at alagaan ang mga pananim. Limang taon bago
siya nagkaroon ng pangitain na dati siyang nagtrabaho kasama ang
mga pulis, magulo ang lugar, maraming tao pero hindi niya
matandaan ang lugar.

Isang arawa habang nanonood siya ng TV ay may nakita siyang
isang lugar na maraming tao, magulo at maraming pulis.  Sinabi
niya sa mag-asawang matanda ang pangitain niya at ang nakita
niya sa TV.  Kailangan niyang makapunta doon.  Ang lugar---
Rosario, Cavite!
Kapitan Kidlat Copyright © All Rights Reserved
You need Java to see this applet.
A GENERATION AFTER
The New Adventure Begins