SI MATALINONG ZEUS
---- Leonardo "Bobby" Abutin, Jr.


Magmula nang  “nawala” si Kapitan Kidlat sa mundo ng tao ay
naging masyadong malulungkutin si Zeus.  Nababahala siya sa
magiging kahihinatnan ng sangkatauhan (humanity).  Hindi tulad
noong, maasahan niya si Kapitan Kidlat sa kabutihan ng mga tao.  
Nakakapanghinayangan kung ang isa sa pinakamagandang nilikha
sa sangkalibutan (tinutukoy dito ay ang mga tao) ay magiging
masama, walang kaluluwa at magiging isang parang mabangis na
hayop.   Alam ni Zeus na matatalino ang tao at ang ikakabuti o
ikakasama ng  sangkatauhan ay nasa mga tao rin.  Ngunit masyado
pang bata ang mga tao para pabayaan sa kanyang sarili.  Ngayon pa
lamang natutuklasan ng mga tao ang kanyang kakayahan at
kadalasan ay sa kasamaan nila ito nagagamit kagaya ng paggawa
ng pana, kutsilyo, baril, bomba, at iba pa. Kadalasan, ang
paghahangad ng mga materyal na bagay ang nangingibabaw sa mga
tao.   Alam ni Zeus ang kahinaan ng tao at iyong ay ang walang
kasiyahan sa karangyaan.  Parang mas maganda pa ang situwasyon
noong nabubuhay ang mga tao sa kuweba.  Simple lang ang buhay.  
Pumapatay man sila noon ay para ipagtanggol ang sarili at ang
pamilya nila.  Hindi kagaya ngayon, pumapatay ang tao para
angkinin ang hindi kanya at samantalahin ang isa pang kahinaan
ng tao--- ang pagtitiwala sa kapwa tao.

Alam rin ni Zeus na sa darating na mga panahon ay may
posibilidad na magkakaenkuwentro muli ang mga anak ng diyos.  
Ang panghihimasok ng isang diyos na kagaya niya ay hindi na
mangyayari dahil sa napagkasunduan nila noon pero hindi sakop
ng kanilang kasunduan ang mga anak diyos.  Ang isang diyos ay
BAWAL magkarelasyon o mag asawa ng kapwa diyos.  Ito ay para
siguruhan ang pagiging “independence” nila sa iba pang diyosa.  
Ngunit hindi ipinagbabawal ang pagkakaroon ng relasyon o anak
ng isang diyos sa ibang lahi na kagaya ng tao.  Ang bunga ng
pagrerelasyon ng isang diyos sa ibang lahi ay tinatawag na anak
diyos.  Para lubusang makasiguro sa pananatili ng sangkalawakan
ay isa pang kasunduan ang binigyan bisa ni Zeus.  Ang sino mang
anak diyos na makipag laban sa isang diyos o kapwa anak diyos AT
magapi/matalo ay mawawala ng ilang panahon sa mundo ng mga
tao at pinagbabawalan na mabisita ang kanilang mga diyosang
magulang.  Kapag nawala ang anak diyos sa mundo ng kanyang
ginagalawan mapasa mundo man ng tao o ng ibang planeta, ay
mawawala rin ng pinuno ang isang elemento ng kanyang diyosang
magulang. Ang diyos na kagaya ni Zeus ay naghahari sa maraming
elemento at bawat grupo ng elemento ay pinamumunuan niya o ng
kanyang anak.    Isang tradisyon na sa mundo ng mga diyos na ang
bawat anak diyos ay pinuno ng isang grupo ng elemento ng kanyang
diyosang magulang.  Dahil walang nag aalaga sa mga elemetong ito
ay mawawalan rin sila ng direksiyon at kung sa di sinasadyan
pagkakataon ay banggain nito ang isa pang elemento ng pag aari ng
ibang diyos ay puwede itong mawala na parang bula.  Ang
pagkawala ng isang elemento ay pagkawala rin ng lakas at
kapangyarihan ng pinuno nitong diyos.

Dahil sa kasunduan na ito ay natuwa ang diyosang ina ni
Malikmata.  Mabubuhay na muli ang anak niya na nagapi ni
Kapitan Kidlat.  Magbibilang lang nga ng ilang panahon dahil sa
kalapastanganan nito at dahil natalo siya ni Kapitan Kidlat.  Ang
mahalaga sa kanya ay babalik ang anak niya at sa pagbabalik nito
ay pipilitin niyang maging isang mabait na anak diyosa ito.  
Binisita niya si Zeus at ipinahayag niya ang paghanga niya sa
katalinuhan ni Zeus.  Nararapat talagang maging pinuno ng mga
diyos si Zeus !

At dahil na rin sa kasunduan na nilakdaan ng mga diyos, ang
pagkawala ni Kapitan Kidlat ay sa mundo lamang ng mga tao.  
Bilang anak ni Zeus, si Kapitan Kidlat ay isang immortal rin at ang
kanyang kaluluwa at kapangyarihan ay mananatili sa elementong
“kidlat”.

Ang paglalabanan ng mga anak diyos ay bibihira lamang mangyari
at pag mangyari man ito ay halos parehong talunan ang
kinalalabasan nito.  Dahil sa tindi ng enerhiya na nagagamit ng
bawat isa sa kanilang pagtutungali, halos para silang nauubos na
kandila sa tuwing maglalabanan.  Pahina ng pahina ang lakas ng
bawat isa sa tuwing magkakasalpukan sila at ang anak diyos na
may nanatiling enerhiya sa katawan ang siyang magwawagi.  
Matatawag mo bang pagwawagi kung ikaw ang anak diyos na
natitira sa labanan?  Ang pagwawagi mo lang ay kung ikaw ang
huling anak diyos na nakatayo o may ulirat pa.  Ang natalong anak
diyos ay nawawala ang pisikal na anyo nito at nagkakahiwa-
hiwalay, sumasanib sa kapwa elemento nito at nagpapalakas.  
Naghihintay na lumakas muli ang ibang bahagi nito hanggang
magkaroon ito ng enerhiya na sapat para makabalik ang bawat
parte nito sa kanyang dating anyo at magkaroon ng pisikal na
hugis. Ang anak diyos na nanalo ang mas maagang nakakabalik sa
kanyang dating hugis.  Panahon lamang ang mamagitan sa
kaniyang nakalaban at muli silang magkikita.  Depende sa
situwasyon.  Kung sa pagbabalik muli ng natalong anak diyos ay
mas kumunti ang kanyang elemento sa sanglibutan ay malamang na
iwasan na niya ang dating katunggali para di na muling bumalik sa
matinding pagkakahimbing.  Mas kakaunti ang elemento ng isang
anak diyos ay mas mahina ang kapangyarihan niya.
Kapitan Kidlat Copyright © All Rights Reserved
A GENERATION AFTER
The New Adventure Begins
You need Java to see this applet.